Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy może przybierać różne formy i może występować z wielu nieuzasadnionych powodów. Dla wielu ludzi strach przed dyskryminacją jest tak duży, że w rezultacie decudują się na ‘życie w kłamstwie’ będąc w pracy.

Diversity

Różnorodność w miejscu pracy powinna być popierana

Zostały przeprowadzone badania dotyczące zdrowia psychicznego w miejscu pracy, które pokazały, że 71% ankietowanych obawiałoby się przyznać pracodawcy do problemów psychologicznych lub psychicznych w obowie przed niekorzystnym traktowaniem. Wielu z nich wolałoby poprosić o zwolenienie chorobowe z innego powodu niż przyznać się to problemów natury psychologicznej.

Jeden z ankietowanych przyznaje: ‘Cierpię na zaburzenia lękowe i czasem nie jestem w stanie nawet wyjść z domu. Wtedy zgłaszam pracodawcy zatrucie pokarmowe, ponieważ boję się powiedzieć prawdę w obawie, że pracodawca nie zachowa zasad poufności.’

Dyskryminacja może mieć różne podstawy. Wielu ankietowanych stwierdziło, iż trudno jest rozmawiać o takich kwestiach jak płeć, seksualność, religia czy niepełnosprawność.

Na przykład osoby homoseksualne, biseksualne czy transseksualne obawiają się reakcji innych pracowników na wiadomość o ich seksualności. Niektórzy również nie przyznają się do wyznawanej religii z obawy przed uprzedzeniami i odmiennym traktowaniem.

Ustawa z 2010 tzw. The Equality Act zakazuje dyskryminacji ze względu na:

  • wiek
  • stan cywilny
  • bycie w ciąży lub posiadanie dzieci
  • niepełnosprawność
  • rase (włączając kolor skóry, narodowość, pochodzenie)
  • religie, przekonania lub ich brak
  • płeć
  • orientacje seksualną

Pracodawca może wspierać pracowników poprzez jasne danie do zrozumienia, iż jakikolwiek rodzaj dyskryminacyjnego zachowania w miejscu pracy nie będzie tolerowany. Jeśli kiedykolwiek byłeś dyskryminowany lub nękany z wyżej wymienionych powodów, jesteś uprawniony do zgłoszenia tego incydentu do działu zajmującego się zasobami ludzkimi lub do osoby nadzorującej.

Jednak jeśli problem pozostanie nierozwiązany, powinieneś porozmawiać o tym z reprezentantem związków zawodowych, gdy jesteś członkiem związków zawodowych.

Poza tym, możesz zwrócić się po poradę prawną do adwokata, który pomoże Ci wnieść skargę dotyczącą dyskryminacji do Trubunału Pracy.