Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Obawiasz się powrotu do domu z obawy o znęcanie się i przemoc?

divorce2Przemoc domowa zdefiniowana jest jako „każda sytuacja, która charakteryzuje się groźbą użycia przemocy lub jej użyciem albo innym znieważającym zachowaniem (obejmującym przemoc psychologiczną, fizyczną, seksualną, finansową albo emocjonalną) pomiędzy osobami dorosłymi, którzy byli lub nadal są partnerami albo członkami rodziny, bez względu na ich płeć i orientację seksualną.”

Jakie zachowanie można zakwalifikować jako przemoc domową?

W rzeczywistości przemocy domowej można się dopuścić w nieokreślonej liczbie form jednak wszystkie one są tak samo szkodliwe. Fizyczne aspekty przemocy są najczęstsze ale przemoc domowa jest czymś więcej. Często zawiera:

  • aspekt kontroli np. w dostępie do środków finansowych oraz ochrona przed dostępem do wsparcia od rodziny czy przyjaciół.
  • słowna przemoc i to co „Women’s Aid” nazywa ‘destrukcyjną krytyką’ – czyli zachowania takie jak obrzucanie kogoś wyzwiskami.

Obecnie to jest rozważane w znacznie szerszym kontekście niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak prawo może ochronić Cię przed przemocą domową?

The Family Act 1996 wspiera w ochronie ofiar przemocy domowej oraz ich dzieci. Istnieją dwa główne nakazy sądowe, które mogą okazać się przydatne w tego typu sytuacjach:

  • Non-molestation Order – czyli tzw. zakaz zbliżania się do wskazanej osoby. To ma na celu powstrzymać stosowanie przemocy albo groźby stosowania przemocy przeciwko Tobie albo Twojemu dziecku. Zawiera to również zakaz zastraszania, nękania czy też dręczenia. Złamanie tego zakazu jest obecnie traktowane jako przestępstwo.
  • Occupation Order – ten zakaz dotyczy określenia, kto może mieszkać w domu rodzinnym a na kogo nałożono ograniczenia w dostępie do domu i otoczenia. Jeśli osoba, której ograniczono dostęp złamie zakaz może zostać aresztowana, gdy wydany przez sąd zakaz zawierał takie postanowienie.

Czy osoba, która złamie zakaz będzie notowana?

Każdy z tych dwóch powyższych zakazów może zostać wydany z zawiadomieniem o nim osoby znęcającej się. Istnieje również możliwość niezawiadamiania o tym i to następuje zazwyczaj w nagłych i szczególnych wypadkach.
The Family Law Act pozwala sądowi na wydanie zakazu w takich okolicznościach, gdy jest to uzasadnione i odpowiednie w danej sytuacji. Sąd przeprowadzi ocenę wszystkich okoliczności sprawy.

Jak nasi specjaliści mogą Ci pomóc?

Nasi specjaliści w sprawach z zakresu przemocy domowej mogą wspierać Cię poprzez omówienie z Tobą poufnie możliwych opcji działania i będą informować Cię na bieżąco o możliwościach wyboru. Na końcu to jednak Ty podejmiesz decyzję co do tego jakie działania mają zostać podjęte w Twojej sprawie.

Możesz złożyć aplikację o wydanie sądowego nakazu samodzielnie ale jeśli uważasz, że potrzebujesz wsparcia solicitora to możesz otrzymać od nas poradę prawną i w porozumieniu z Tobą podejmiemy decyzję co do dalszych działań. Możemy starać się dla Ciebie o „Non-molestation order” albo o „Occupation order”.

Niemalże wszystkie aplikacje zgodnie z the Family Law Act rozpoznawane są przez Magistrates Family Preceedings Court a tylko w niektórych przypadkach przez the High Court. Posiedzenia sądu odbywają się za zamkniętymi drzwiami i mogą w nich uczestniczyć jedynie strony postępowania i ich prawni przedstawiciele. To powoduje, że jest chroniona Twoja prywatność.

Czy jesteś uprawniony do ‘Legal Aid’?

Legal aid jest dostępna dla ofiar przemocy domowej. Sąd dwa rodzaje pomocy prawnej – legal help i full legal help.
Legal help pokrywa wszystkie etapy wymagane przed court hearings tj. wstępne spotkania i porady, sporządzanie pism i rozmowy telefoniczne. Jeśli aplikacja zostanie złożona do sądu i hearing będzie konieczny należy starać się o full Legal Aid.

Wiemy, że w wielu sprawach związanych z przemocą domową takie pilne działania są konieczne, więc w szczególnych wypadkach, kiedy będzie to niezbędne taka aplikacja może zostać złożona i jeśli to będzie w interesie wymiaru sprawiedliwości to takie postępowanie zostanie sfinansowane.

Pomoc i wsparcie

To jest ważne, aby pamiętać, że zastrzeżenia prawne mogą być kluczowe, są dodatkowe formy wsparcia, które ogromne znaczenie w sprawach z zakresu przemocy domowej.

Krajowe organizacje takie jak:

  • National Domestic Violence Helpline (24 hour advice line 0808 2000 247)
  • Refuge
  • Woman’s Aid

Te organizacje oferują również numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc w zakresie zapewnienia miejsca zamieszkania i wsparcia finansowego od państwa. Mogą również oferować wsparcie dla osób potrzebującym i przebywających w schroniskach. Ważne jest, aby pamiętać że istnieją również lokalne organizacje, które mogą oferować ściśle określone wsparcie np. w związku z bezpiecznym zakwaterowaniem.

Wspólne porozumienie przeciwko przemocy domowej

Wzrasta znaczenie roli pracodawców, którzy również mogą przedsięwziąć pewne czynności celem udzielenia wsparcia pracownikom, będącym ofiarami przemocy domowej. Niezbędne tutaj jest spojrzenie na te trudne zagadnienia z innej perspektywy. Konstruktywny dialog może okazać się bardzo korzystny np. we wsparciu pracowników przy ustalaniu strategii działania w zwalczaniu przemocy domowej współgrającej z charakterem ich pracy.