Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dzieci  jest przestępstwem i jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Dziecko musi być poniżej 16 roku życia i zostać uprowadzone bez powiadomienia drugiej stony, która również posiada prawa rodzicielskie do dziecka.   Reguluje je Konwencja Haska z  25 października 1980 roku którą również podpisaly Polska i Anglia.  Celem postepowania opartego na konwencji  jest niezwłoczny powrót dziecka do państwa jego stałego pobytu. Należy ustalić czy dziecko zostało uprowadzone lub jest przetrzymywane na terytorium państwa, które jest stroną Konwencji  i czy dziecko ma  stałe miejsce pobytu w państwie, które jest jej sygnatariuszem? Nastepnie należy ustalić, czy nastąpiło bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w świetle przepisów w państwie, w którym dziecko przebywało przed uprowadzeniem.

Władza sądowa lub administracyjna może również odmówić zarządzenia powrotu dziecka, jeżeli stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii.(art. 13).

Gdy spełnione zostały przesłanki dotyczące zakresu terytorialnego, podmiotowego i czasowego oraz ustalono bezprawność działania osoby, która uprowadziła dziecko, podmiot, który twierdzi, że jego prawo do pieczy zostało naruszone, może wystąpić z wnioskiem do odpowiednich organów.

Jeżeli istnieje podejrzenie że dziecko jest uprowadzone należy niewzłocznie powiadomić Policje i skontaktować się z prawnikiem.

Skontaktuj się z Katarzyną Posuniak pod numerem telefonu 08448583428 lub wyślij zapytanie na adres emailowy katarzyna.posuniak@simpsonmillar.co.uk w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji.